Categorie Archief Actueel

Boeken online op deze site

 

De meeste boeken die de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft samengesteld, zijn sinds kort integraal online te lezen via de website van onze stichting. Zie: http://www.documentatiestichting.nl/

De titels die online raadpleegbaar zijn, zijn onder andere: Ljouwerteradiel beneamd, (lijvig boekwerk over het benoemen van nagenoeg alle namen van stukken land etc. die door de tijd heen voor het Noorder trimdeel hebben gegolden). Bruggen in Leeuwarderadeel, met bespreking van de bruggen die er in Leeuwarderadeel (geweest) zijn; met veel uniek fotowerk. Ook een boek over de molens die er in de gemeente staan of hebben gestaan, en een boekwerk met alle gevelstenen maken deel uit van deze unieke historische collectie. Hiernaast zijn boekwerkjes over het boerenleven Historie van boerderijen) van verschillende dorpen in de serie vertegenwoordigd. Ook de folder met de beide historische fietsroutes is opgenomen. Kortom wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel moet zeker kennisnemen van dit unieke erfgoed!

Kijk onder: Stichting-producten

Bestuurslid gezocht

Oproepje

Hiermee willen we graag reacties opwekken van de in het voormalig historisch Leeuwarderadeel geïnteresseerden. We zoeken namelijk enkele mensen die wel wat tijd zouden willen steken in het verder ontsluiten en toegankelijk maken van de lokale geschiedenis van het Noorder trimdeel. Mogelijk als werkgroepslid of als bestuurslid voor Stiens. Meld je aan als je geïnteresseerd bent om deze mooie hobby te delen, zodat we in de toekomst meer over het verleden kunnen weten.  

Reacties: documentatiestichting@gmail.com

Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns

De “Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns” is opgericht in 1997 en heeft als doel het multifunctioneel maken van het kerkgebouw in Wyns en zorg te dragen voor een passend gebruik in het kader van het culturele leven in het dorp Wyns en omstreken

http://www.wynzertsjerkje.nl/index.html

Oudste tekening van het ‘Elfstedenbruggetje’ over de Finkumervaart


Bruggetje bij Bartlehiem over de Finkumervaart met links tolhuis in 1747 (tekening van Pieter Idserds Portier).
Doc lwdl. T 2808

Maand van de geschiedenis lezing

Lezing in maand van de geschiedenis door Sytse Keizer.

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden en d’bieb, dit jaar tijdens de maand van de geschiedenis, een lezing.

Deze lezing zal verzorgd worden door de bekende deskundige op het gebied van inpoldering van de voormalige Middelsee of Boorne de heer Sytse Keizer, onder de titel:

’t Bildt al in 1200 ingepolderd.

Deze lezing wordt gehouden in de SKALM te Stiens op 30 oktober 2018, om 20.00 uur, de toegang is zoals gewoonlijk GRATIS. (Alleen de koffie/ thee is voor eigen rekening).

Zet deze bijzondere lezing in uw agenda!

Samenvatting van de lezing:

Van begin 2013 doet Sytse Keizer al onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Bildt over de periode van vóór 1505. In dat jaar werd de Zomerdijk Monicke-Dijck, nu bekend als de ‘Ouwe-Dyk’ verder opgehoogd. Vooral vanaf 800 n Chr. is het land hier uit de zee ontstaan of ‘opgebild’’ daarom noemt Keizer dat land dan ook ‘Billand’. De natuur werd hierbij geholpen door boeren en later ook door Monniken van de abdijen, die op en rondom het Billand gelegen waren. Deze lezing zal in het bijzonder ook de betekenis van de Monniken voor dit prachtige landschap in ’t ouwe estuarium fan de brede, maar ondiepe Middelsee onderstrepen.

Pieter Jelles tour

Zaterdag 6 oktober PIETER JELLES TOUR

Fietstocht langs sporen van de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in Leeuwarden, Jelsum en Stiens. Gidsen zijn Bertus Mulder (prominent PvdA-er) en Pieter van der Ende (bestuurslid Documentatiestichting Leeuwarderadeel). Activiteit ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis (en het thema ‘opstand’). Duur: ca. 3,5 uur. Start: 13.30 uur, HCL (Groeneweg 1). Kosten: € 3,50 p.p. Maximaal 25 deelnemers. Opgave vooraf verplicht (minstens twee dagen tevoren viahistorischcentrum@leeuwarden.nl of 058-2332350). Organisatie: HCL i.s.m. Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

 

LF2018:VERHALEN

Op vrijdag 26 januari was ook in Stiens de aftrap van LF2018; op veel plaatsen inde provincie werd in dat kader de ‘Winterjûnenocht’ herdacht door het vertellen van verhalen. In het documentatiecentrum van de bibliotheek in Stiens was hiervoor de bekende verteller en documentalist Durk Reitsma ‘aangetrokken’. Op zijn eigen humoristische wijze vertelde Reitsma in ‘it Frysk’ drie verschillende verhalen, waarom van tijd tot tijd door de ruim vijftig aanwezigen, smakelijk werd gelachen. De verschillende onderwerpen die werden aangesneden waren, om zeven uur: ‘De kromme skiednis fan de Dokkumer trekfeart en it jaagpaad’, waarin fijntjes de historie van de Dokkumer Ee uit de doeken werd gedaan. In het tweede deel om acht uur werd ingegaan op ‘Leedoansizzers’ en hoe het eraan toe ging met overlijden en begrafenissen op het platteland. Het derde en laatste en wellicht meest hilarische verhaal handelde over ‘Smoute en mytyske ferhalen út it Noarder Trimdiel’, waarin vooral de sterke verhalen rond allerlei cafés en kroegjes aan bod kwamen. Een deel van die verhalen is ook opgenomen in het boekwerk ‘Net te leauwen’ dat tijdens deze geslaagde openingsavond ook weer grif van de hand ging. De boeken zijn via http://www.documentatiestichting.nl/ overigens nog steeds na te bestellen. De verhalen zijn ook vastgelegd voor het nageslacht. Reitsma werd na afloop bedankt met een fors applaus.

Durk Reitsma, werkgroeplid van de Documentatiestichting, geeft lezing.

Verhalenverteller Durk Reitsma in De Skalm

Vrijdag 26 januari a.s., in het openingsweekend van de grote culturele manifestatie Leeuwarden-Fryslân 2018, vinden er in de hele provincie activiteiten plaats in het kader van het Mienskip programma. De Mienskip-projecten vormen een essentieel onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. Uiteraard doet Stiens ook mee. De aftrap van het Mienskip-programma in Leeuwarderadeel wordt verzorgd door schrijver Durk Reitsma. Hij zal in het documentatiecentrum in De Skalm een aantal van zijn eigen anekdotes en verhalen ten gehore brengen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00-19.45 uur: De kromme skiednis fan de Dokkumer Trekfeart en it Jaachpaad.

20.00-20.45 uur: Bynammen, skelnammen, spotnammen en leedoansizzers.

21.00-21.45 uur: Smoute mytyske ferhalen ût it Noarder Trimdiel.

De voertaal zal aangepast worden aan de toehoorders. Ook in de andere dorpen van Leeuwarderadeel zullen in de loop van 2018 Mienskip projecten worden georganiseerd. De Werkgroep Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel, die in het leven is geroepen door de voormalige gemeente Leeuwarderadeel en die nu onder de gemeente Leeuwarden valt, zal het hele jaar door projecten en evenementen entameren en ondersteunen. Daarvoor is budget beschikbaar gesteld. De werkgroep werkt daarbij steeds nauw samen met de Plaatselijke Belangen en andere direct betrokkenen ter plekke.

Meer informatie over het programma van verhalenvertellers op www.2018verhalen.nl.

Meer informatie over de activiteiten in voormalige gemeente Leeuwarderadeel op www.leeuwarderadeel2018.nl.

Cultureel centrum De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens. Toegang is gratis.

12-12-2017

Jammer…… Alle kalenders zijn weer uitverkocht.

kalender

 

 

november 2017

 

 

Kalenders met historische foto’s Leeuwarderadeel opnieuw verkrijgbaar.

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel had, in het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan, een interessante verjaardagskalender met historische foto’s van onderwerpen van alle dorpen binnen onze gemeente uitgebracht.  Deze kalender was uitverkocht, maar de vraag ernaar was zo groot dat besloten is om een aantal te laten bijdrukken. Omdat het hier een verjaardagskalender betreft, kan deze kalender dus ‘duurzaam’ worden gebruikt en hoeft hij niet al na een jaar te worden weggedaan. Van alle dorpen zijn in de kalender twee oude foto’s opgenomen. Wie belangstelling voor een dergelijke kalender heeft kan dit kenbaar maken door een mail met naam en adres te sturen, aan de Documentatiestichting Leeuwarderadeel (documentatiestichting@gmail.com). Ter dekking van de kosten vragen we wel € 3,95 op de rekening van de stichting over te maken op rekeningnummer:

RABOBANK: NL20RABO0132532638 ten name van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Wees er snel bij, want op is op.