Cornjum

In 1787 werd Cornjum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

“Konjum of Kornjum, by welk dorp verscheide fraaie plaatsen zyn, vooral Martena State, niet lang geleden bewoond door wylen den Heere E. S. van Burmania, een man van zonderlinge geleerdheid, en een groot voorstander van het huis van Oranje. Zyn Vader, Grootvader en Overgrootvader hadden hier ook na elkanderen gewoond. In 1504 woonde hier de in ’s lands geschiedenissen bekende Jr. Doeke van Martena. Voorts is de Kerk deezer plaats, met haare opkomsten, ook uit dit oude en voortreffelyke geslagt gekomen, dat onder de Friesche Edelen een der eersten is geweest, welke zich tegen de Spaansche dwinglandy hebben verzet; zelfs zyn in dit huis de voornaamste vergaderingen ten dien einde gehouden. De Heer Wydeveldt, Hofmeester van wylen Z. D. H. Willem Fredrik, Stadhouder van Friesland, heeft onder dit dorp ook een schoon buitengoed aangelegd, thans behoorende aan den Heer V. van Glinstra, Postmeester Generaal deezer Provincie. Eindelyk was hier ter plaatse in ’t jaar 1639 Predikant onze beroemde Historieschryver Christianus Schotanus â Sterringa, wordende dezelve in dat jaar van daar beroepen naar de hooge schoole van Franeker tot de professie der Grieksche taale. Kornjum heeft 19 stemmen.”

De voorganger van de huidige kerk in 1723

CORNJUM ook: Kornjum of Konjum, korniem, Kornijum, Kornyum Cornijum en Cornyum (1499); Coernuama, Coernum, Cornyem, Korningem,(1484), 5 km. ten N. van Leeuwarden.

De eerste die hier de Hervorming gepredikt heeft, was Johannes Rouck, Priester en Vicarius, hij heeft in het jaar 1567 moeten vluchten. Hij schijnt vervangen te zijn, door Ruardus Bernhardus Acronius, Jou.??? Frater, die mede Priester was geweest, in het jaar 1580 kwam en in 1582 naar Leeuwarden werd beroepen. In 1591 of 1592 keerde hij weer terug naar Cornjum waarna hij in het jaar 1599 naar Schiedam vertrok. Onder de latere Predikanten was de beroemde historieschrijver Christianus Schotanus. Deze werd in het jaar 1659 hoogleraar Grieks te Franeker.

De kerk, die vóór de Hervorming aan de Heilige Nicolaas was gewijd, is gesticht in de tiende eeuw, door het oude geslacht Martena, dat haar ook veel materiele zaken naliet.

STATES:

MARTENASTATE waar de beroemde Duco Martena, de voorvechter van de Friese vrijheid, gewoond heeft.

WIJDEVELD(T)

AESGEMASTATE / AESMASTATE


RIEDSMASTATE