Home

Historisch geïnteresseerden gevraagd

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel bestaat in 2022 dertig jaar. Veel leden zijn al vanaf de begintijd bij onze stichting betrokken. Ook een aantal bestuursleden wordt al wat ouder en heeft te kennen gegeven dat er een nieuwe impuls nodig is om de stichting levend en daadkrachtig te houden. We zijn daarom op zoek naar mensen die de lokale historie, met name van de eerdere gemeente Leeuwarderadeel, een warm hart toedragen en zich willen inzetten om actief bezig te zijn om die historie voor de toekomst vast te leggen en verder te helpen ontsluiten.

Voor informatie over de Documentatiestichting, hoe de stichting is samengesteld en wat deze tot nu toe heeft ontwikkeld willen we verwijzen naar onze website: www.documentatiestichting.nl

We hebben een interessante en uitdagende bestuursfunctie voor geïnteresseerden beschikbaar.

Stuur bij interesse of om informatie een mail aan de secretaris, e-mailadres: documentatiestichting@gmail.com Tank yn it foarút!

18 en 19 september Fietstochten ‘Ode aan het landschap’

 

Zaterdag kan de tocht ‘Pieter Jelles in Leeuwarden en Stiens gefietst worden.

Op zondag kan worden deelgenomen aan de landschappelijke en Archeologische fietstocht.

Met Evert Kramer en Tom Sandijck kan wordt u meegenomen langs de oude Middelsee en over de kwelderwal. U maakt kennis met landschappen, dijken, oude paden, stinzen, terpen en stadsuitbreidingen ten zuiden van Leeuwarden.

Opgave en verdere informatie bij Historisch Centrum Leeuwarden, tel. 058 233 23 50

 

Van de fietstocht ‘Sporen van ‘Pieter Jelles Troelstra in en rond Leeuwarden’ is tevens een leuke en zeer informatieve brochure verschenen die eveneens verkrijgbaar is bij Historisch Centrum Leeuwarden, tel. 058 233 23 50.

Leuk nieuw boekje over oudste woning van Stiens.

 

 

De documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft weer een aardig nieuw boekje samengesteld, dat onder de titel

‘It Weinhûs yn Stiens, 300 jier ald?’

tijdens de open monumentendag gepresenteerd zal worden en daarna in de plaatselijke boekhandels verkrijgbaar is voor slechts € 3,-.

Het boekje handelt dus over het pand aan het Achterbosk 25 te Stiens, ook wel ‘het Weinhûs’ genoemd. Aan de gevel van het pand prijkt het jaartal 1721, dat zou betekenen dat het pand dit jaar 300 oud is. De auteurs gingen aan de slag om vast te stellen of dat inderdaad het geval was. Door middel van diepgaand archiefonderzoek kwam vast te staan dat het pand geen 300 jaar, maar tot ieder verrassing zelfs nog bijna een eeuw ouder bleek te zijn. Bijzonder is dat de huidige bewoner samen met de ouders en voorouders van het pand bijna exact een eeuw in bezit hebben.

Het boekwerkje is opgedeeld in twee gedeelten; het eerste gedeelte behandelt het eigenlijke onderwerp, dus het pand het Achterbosk 25. Het tweede gedeelte gaat in op de omgeving van het pand, vooral in de context van de tijd in de beginperiode, waarbij onder meer het stratenpatroon en de states en stinsen met hun bewoners besproken worden,

 

Boekje over Feinsum

Leuk nieuw boekje over Feinsum.

Begin dit jaar liet de Documentatiestichting Leeuwarderadeel een nieuw boekje over Feinsum het levenslicht zien. Het boekje, geschreven door oud-Finkumer Foeke Bijma, kan gezien worden als een historische dorpswandeling. Veel van de oude panden met hun bewoners komen voorbij en het werkje is verluchtigd met tal van foto’ s. Het boekje is gratis huis aan huis in Feinsum verspreid.

Dit werd mede mogelijk gemaakt door een gift van Doarpsbelang Feinsum.

Voor belangstellenden is er tegen een kleine vergoeding nog een aantal boekjes beschikbaar. Stuur daarvoor een mail aan ons mailadres: Documentatiestichting@gmail.com  Na betaling zorgen wij er dan voor dat het boekje bij u in de bus komt. Voor adressen buiten de voormalige gemeente Leeuwarderadeel worden de portokosten doorberekend.

Boeken online op deze site

 

De meeste boeken die de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft samengesteld, zijn sinds kort integraal online te lezen via de website van onze stichting. Zie: https://www.documentatiestichting.nl/

De titels die online raadpleegbaar zijn, zijn onder andere: Ljouwerteradiel beneamd, (lijvig boekwerk over het benoemen van nagenoeg alle namen van stukken land etc. die door de tijd heen voor het Noorder trimdeel hebben gegolden). Bruggen in Leeuwarderadeel, met bespreking van de bruggen die er in Leeuwarderadeel (geweest) zijn; met veel uniek fotowerk. Ook een boek over de molens die er in de gemeente staan of hebben gestaan, en een boekwerk met alle gevelstenen maken deel uit van deze unieke historische collectie. Hiernaast zijn boekwerkjes over het boerenleven Historie van boerderijen) van verschillende dorpen in de serie vertegenwoordigd. Ook de folder met de beide historische fietsroutes is opgenomen. Kortom wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel moet zeker kennisnemen van dit unieke erfgoed!

Kijk onder: Stichting-producten

Bestuurslid gezocht

Oproepje

Hiermee willen we graag reacties opwekken van de in het voormalig historisch Leeuwarderadeel geïnteresseerden. We zoeken namelijk enkele mensen die wel wat tijd zouden willen steken in het verder ontsluiten en toegankelijk maken van de lokale geschiedenis van het Noorder trimdeel. Mogelijk als werkgroepslid of als bestuurslid voor Stiens. Meld je aan als je geïnteresseerd bent om deze mooie hobby te delen, zodat we in de toekomst meer over het verleden kunnen weten.  

Reacties: documentatiestichting@gmail.com

Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns

De “Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns” is opgericht in 1997 en heeft als doel het multifunctioneel maken van het kerkgebouw in Wyns en zorg te dragen voor een passend gebruik in het kader van het culturele leven in het dorp Wyns en omstreken

http://www.wynzertsjerkje.nl/index.html

Oudste tekening van het ‘Elfstedenbruggetje’ over de Finkumervaart


Bruggetje bij Bartlehiem over de Finkumervaart met links tolhuis in 1747 (tekening van Pieter Idserds Portier).
Doc lwdl. T 2808

Pieter Jelles tour

Zaterdag 6 oktober PIETER JELLES TOUR

Fietstocht langs sporen van de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in Leeuwarden, Jelsum en Stiens. Gidsen zijn Bertus Mulder (prominent PvdA-er) en Pieter van der Ende (bestuurslid Documentatiestichting Leeuwarderadeel). Activiteit ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis (en het thema ‘opstand’). Duur: ca. 3,5 uur. Start: 13.30 uur, HCL (Groeneweg 1). Kosten: € 3,50 p.p. Maximaal 25 deelnemers. Opgave vooraf verplicht (minstens twee dagen tevoren viahistorischcentrum@leeuwarden.nl of 058-2332350). Organisatie: HCL i.s.m. Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

 

LF2018:VERHALEN

Op vrijdag 26 januari was ook in Stiens de aftrap van LF2018; op veel plaatsen inde provincie werd in dat kader de ‘Winterjûnenocht’ herdacht door het vertellen van verhalen. In het documentatiecentrum van de bibliotheek in Stiens was hiervoor de bekende verteller en documentalist Durk Reitsma ‘aangetrokken’. Op zijn eigen humoristische wijze vertelde Reitsma in ‘it Frysk’ drie verschillende verhalen, waarom van tijd tot tijd door de ruim vijftig aanwezigen, smakelijk werd gelachen. De verschillende onderwerpen die werden aangesneden waren, om zeven uur: ‘De kromme skiednis fan de Dokkumer trekfeart en it jaagpaad’, waarin fijntjes de historie van de Dokkumer Ee uit de doeken werd gedaan. In het tweede deel om acht uur werd ingegaan op ‘Leedoansizzers’ en hoe het eraan toe ging met overlijden en begrafenissen op het platteland. Het derde en laatste en wellicht meest hilarische verhaal handelde over ‘Smoute en mytyske ferhalen út it Noarder Trimdiel’, waarin vooral de sterke verhalen rond allerlei cafés en kroegjes aan bod kwamen. Een deel van die verhalen is ook opgenomen in het boekwerk ‘Net te leauwen’ dat tijdens deze geslaagde openingsavond ook weer grif van de hand ging. De boeken zijn via https://www.documentatiestichting.nl/ overigens nog steeds na te bestellen. De verhalen zijn ook vastgelegd voor het nageslacht. Reitsma werd na afloop bedankt met een fors applaus.