Finkum

in Finkum 1723, J. Stellingwerf

In 1787 werd Finkum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

“Finkum is een klein dorp, en in ’t Kerkelyke vereenigd met Hyum. Alhier stond weleer de heerlykheid Holdinga, van welke in 1640 Eigenaaresse was Gratiana van Holdinga. Finkum heeft 31 stemmen.”

FINKUM, ook Feinsum, Fenitthum, Feinttum, Fynghuma, Fienthuma, Frentzum, Veynkum, Vintkium en Finlion.De kerk stond tussen twee terpen.Ooit werd er een smijtbijl of Francisca gevonden.Finkum telt er ruim 450 inwoners, die meest hun bestaan vinden in den bouw van koolzaad en granen.De inwoners, die hier, op 11 na, allen Herv. zijn, behooren tot de gemeente van Finkum en Hijum welke hier eene kerk heeft.De 3 Evang. Luth., die er wonen, en de 6 Doopsgez., die men er heeft, behooren tot hunne respective gemeente te Leeuwarden. – De R. K., van welke men er 2 telt, worden tot de stat. van Leeuwarden gerekend.De school van dit dorp, welke in het jaar 1827 nieuw gebouwd is, staat in het, een half uur van daar gelegen, aanzienlijke gehucht de Leije dat voor een groot gedeelte aan het dorp Finkum behoort. Deze school wordt door een gemiddeld aantal van 40 leerlingen bezocht. Ter westzijde van dit dorp vindt men vele terpen, onder den naam van de Finkumer-terpen bekend, die zeer goed bouwland bevatten.

States:

GERROLLUMA of Gerroluma, ten ZuidWesten van Finkum, waartoe zij behoort.

HOLDINGA state, 200 meter ten westen van de kerk van Finkum, op een terp.