Jelsum

In 1787 werd Jelsum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

“Jelsum, alwaar de oude state Hinnema ligt, welks huis in ’t jaar 1732 werd afgebroken; hebbende dit geslagt weleer drie witte Lelien gevoerd op een rood veld. Niet verre van de Kerk ligt Kamstra State, alwaar gewoond heeft Fekke Kamstra, een Schieringer heerschap, wiens Stins in 1493 door de Leeuwarders verbrand werd. In den jaare 1521 woonde aldaar Rienk Kamstra, met zyne vrouwe Gerland Hoxwier, en in laater tyd Jr. S. de Lannoy. Men telt hier 29,5 stemmen.”

JELSUM, vroeger ook Hieslumn, Helsum, Helsim, Hijelshiem en Hijelsum genaamd, men telt er, in de kom van het dorp, 69 h. en ongeveer 380 inwoners, die meest hun bestaan vinden in den landbouw en veeteelt.

STATES:

CAMSTRA, state, ter plaatse van huidige DEKAMA-STATE

In het jaar 1493, toen zij bewoond werd door Fekke Camstra, die de partij der Schieringers was toegedaan, werd deze state door de Leeuwarders verbrand; maar is niet lang daarna weder herbouwd, zoodat in het jaar 1521 daarop woonde Rienck Camstra met zijne vrouw Gerland Hoxwier.

Later kwam zij in het bezit van de geslachten van Doys en de Lannoy, en wordt thans bewoond door den Heer G. van Wageningen, Wethouder der stad Leeuwarden, hoewel het huis thans, even als in vroegere stukken, den naam draagt van Dekama-State.

Het is thans een in nieuwere smaak verbouwd net landhuis, dat in eigendom bezeten en bewoond wordt door den Heer Gerardus van Wageningen, Wethouder der stad Leeuwarden en Lid der Staten van Friesland. Het wordt ook dikwijls Camstra-state genoemd, en werd in de vorige eeuw bewoond door de geslachten van Doys en de Lannoy.

HINNEMASTATE,

state bewoond door o.a. Balthasar Becker, afgebroken in 1732.

 

 

 

 

HARINXMASTATE

 

 

 

 

 

 

Slot Mockema.

HAERSMA, state, afgebroken in 1758.

TERPEN:

ALDWIER

HEGEWIER

VELDSTRATERPEN (afgegraven mei 1887)

HAERSMATERP

Relevante links