Stichting

Doelstelling

 1. Het bevorderen van de belangstelling en kennis voor de geschiedenis van de gemeente (het Noordertrimdeel) Leeuwarderadeel.
 2. Het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de historie van het Noordertrimdeel;
 3. Het uitgeven, doen uitgeven of helpen uitgeven van publicaties, de geschiedenis van het Noordertrimdeel betreffende;
 4. Het vastleggen van de status quo van het Noordertrimdeel op enig moment (Momentopname);
 5. Het duurzaam veiligstellen van voor de historie van het Noordertrimdeel van belang zijnde collecties en verzamelingen; bijvoorbeeld: archieven, foto, film en video, websites etc. in zowel digitale als analoge vorm;
 6. De samenwerking met instellingen die een aan het doel van de Documentatiestichting verwante doelstelling hebben.

Ter realisatie van de doelstelling moeten allerlei werkzaamheden worden uitgevoerd en acties op touw worden gezet.

…..


Wat en hoe

 • Archief
  het verzamelen en toegankelijk maken van bron- en documentatiemateriaal, in de ruimste zin van het woord, dat op het bovengenoemde gebied betrekking heeft. Dit eventueel in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden. Instellingen, verenigingen, bedrijven en personen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun archief bij of via de documentatiestichting in bewaring geven. Het is dus mogelijk eigenaar van de in bewaring gegeven stukken te blijven.
 • Historie van gemeente en dorpen
  Met gebruikmaking van eigen archiefmateriaal en van dat wat elders is opgeslagen, wordt getracht de belangstelling voor de historie van de eigen streek te wekken door middel van publicaties en het (beter) toegankelijk maken van de beschikbare informatie.
 • Middelen
  Voor het beschikbaar stellen van informatie en publicaties staan verschillende middelen ter beschikking. Getracht wordt een historisch Informatiepunt te handhaven en uit te breiden. De archieven uit het Noordertrimdeel zijn ondergebracht bij het Historisch Centrum Leeuwarden en daar vrij voor publiek toegankelijk. Voor informatie van de burger op historisch gebied staat ons de website ter beschikking. Via dit medium worden historisch interessante feiten en nieuwtjes wereldkundig gemaakt. Ook wordt voor verstrekking van informatie regelmatig gebruik gemaakt van het lokale weekblad en de dorpskranten.

  ………..

Opbouw stichting

De stichting bestaat naast het bestuur uit werkgroep-leden. Bestuursleden worden benoemd door de verenigingen van dorpsbelang van de verschillende in het Noordertrimdeel gelegen dorpen: Oude Leije, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum en Jelsum/Koanjum.  Er is dus een evenredige bestuursvertegenwoordiging per dorp.

Voor wie?
De stichting richt zich in principe op iedereen die belangstelling heeft voor hetgeen zich binnen het Noordertrimdeel afspeelt of heeft afgespeeld.

Waar?
De verzamelde en geregistreerde collecties zijn deels (in kopie) in de bibliotheek te Stiens ondergebracht en zijn daar te bestuderen en te kopiëren tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Een aantal door ons van verenigingen en particulieren ontvangen archieven, is opgeslagen bij het Historisch Centrum Leeuwarden, zie hiervoor onder archievenoverzicht op de website. Deze archieven zijn daar tijdens de openingstijden toegankelijk. Eventuele aanbieding van archieven kan geschieden via de e-mail: info@documentatiestichting.nl