Home

Samenwerkingsschool ‘De Swirrel’ in Britsum geopend

BRITSUM – De jongste kinderen Joost Zoomers en Shannen openden woensdag 14 september j.l. met een grote sleutel de nieuwe school voor de kinderen van De Trije Doarpen.

Jelle Woudstra, als oudste leerling van de school onthulde samen met wethouder Cees Vos van de gemeente Leeuwarderadeel, Mark Vrolijk van Onderwijsgroep Fier en Jaap Jansma van CBO G2 het naambord waarbij de naam ‘De Swirrel’ tevoorschijn kwam.

 Swirrel: Door elkaar bewegen

Deze unieke naam is bedacht door een ouder van de school, Wia van der Meer – Numan.

Swirrel is geen Friese of Nederlandse naam, maar lijkt op het Engelse woord ‘Swirl’. Swirl betekent dwarrelen, kolken, warrelen, wervelen. De school wil niet stilstaan, maar op een positieve manier  in beweging zijn en blijven. Warrelen betekent door elkaar bewegen en dat is precies wat de voormalige drie basisscholen o.b.s ‘De Homeie’ te Britsum, o.b.s. ‘Oan’t Skipperspypke’ te Koarnjum en c.b.s ‘De Foarikker’ te Britsum gaan doen in de nieuwe school.

 

Bevolkingsregisters Leeuwarderadeel online

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert jaarlijks in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden en de bibliotheek, een lezing. Dit jaar sloot de lezing aan bij het landelijke thema ‘grenzen’. De lezing werd verzorgd door de bekende sociaal geograaf en historicus dr. Meindert Schroor.

In 2018 zal ook de gemeente Leeuwarderadeel tot de gemeente Leeuwarden gaan behoren, de grenzen van onze gemeente worden dan weer anders. In het verleden bestond onze gemeente, zoals bekend, uit drie trimdelen, in 1435 kwam het midden-trimdeel al geheel onder Leeuwarden en in 1944, onder Duits gezag, ook het zuider-trimdeel; in 2018 komen de drie trimdelen, door een gemeentelijke herindeling, weer bij elkaar, nu onder de naam ‘Leeuwarden’. Schroor ging in breder verband in op de historische ontwikkeling in Friesland en de ontwikkeling van de omgeving, met Leeuwarden als centraal punt in het bijzonder.


Voorafgaand aan de lezing werden door wethouder Visser de bevolkingsregisters van Leeuwarderadeel, online gebracht.

In 2008 bestond bij een aantal Friese gemeenten, de provincie en de archiefdiensten Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en het Streekarchief Noord-Oost Friesland de behoefte om de openbare registers van de Burgerlijke Stand te digitaliseren en via internet beschikbaar te stellen. In 2009 was de website AlleFriezen een feit en deze werd beheerd door een redactieraad. Inmiddels zijn van vrijwel alle Friese gemeenten de akten van de openbare Burgerlijke Stand gedigitaliseerd, gekoppeld aan de al bestaande indexen en beschikbaar gesteld op de website. De redactieraad vatte vervolgens het plan op om ook de bevolkingsregisters van de gemeenten te digitaliseren en te ontsluiten. Inmiddels werken ongeveer 750 vrijwilligers mee aan het invoeren van de gegevens uit de registers. (Oud)gemeenten als Idaarderadeel, Rauwerderhem, Vlieland, Leeuwarden etc. zijn inmiddels gereed.

Kort geleden is echter ook de laatste hand gelegd aan het digitaliseren en ontsluiten van de bevolkingsregisters van Leeuwarderadeel over de periode ca. 1850-1939. De coördinatie van dit project lag in handen van medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel in samenwerking met medewerkers van het Historisch Centrum Leeuwarden. Meer dan 200.000 records (personen) zijn ingevoerd. Zonder de inzet van vrijwilligers had dit nooit kunnen gerealiseerd kunnen worden.

De wethouder bedankte daarom de vrijwilligers dan ook hartelijk voor de inzet die zij getoond hebben. Dat ze dit niet voor niets hebben gedaan blijkt wel uit het enorme aantal bezoeken aan de website Allefriezen. Dagelijks kunnen meer dan 1000 bezoekers worden begroet, op jaarbasis bijna 400.000! Heugelijk is het daarom dat er ruim 200.000 records van Leeuwarderadeel beschikbaar gesteld konden worden. Dit werd gedaan door online te gaan te zoeken naar gegevens van één van Leeuwarderadeels beroemdste inwoners Pieter Jelles Troelstra, waarvan de akte en bijbehorende informatie dan ook snel was gevonden. De database is overigens ook te raadplegen via de website van het Historisch Centrum Leeuwarden.