Categorie Archief Actueel

States projekt.

Borden-projecten Leeuwarderadeel onthuld!

Doop historische fietsroute Informatieborden bij fietspad Spoardyk

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft in samenwerking met de Kultuerried Ljouwerteradiel en een flink aantal sponsors het ‘statesproject’ kunnen realiseren.

Het project gaat over states en stinsen in het Noorder trimdeel (derde deel van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel). Op zaterdag 14 oktober a.s. om 14.00 uur zal wethouder Rinske van de Meulen het eerste bord formeel onthullen.

Bij de dorpen binnen de gemeente is nu een dergelijk informatiebord geplaatst met daarop de belangrijkste state die binnen het betreffende dorpsgebied heeft gestaan. Naast een afbeelding en de plaatsbepaling staat er op de borden ook informatie over welke states nog meer binnen dat dorpsgebied hebben gestaan en tevens wie de belangrijkste bewoner van de state is geweest, veelal ook met afbeeldingen. In totaal zijn er zes van dergelijke borden geplaatst, te weten in, van noord naar zuid: Hijum, Aebingastins; Feinsum, Holdingastate; Stiens, Burmaniastate; Britsum, Lettingastate; Koarnjum, Wijdeveldstate en Jelsum, Hinnemastate.

 

Naast deze borden is er door de Documentatiestichting onder meer langs die borden een prachtige historische fietsroute van c. 40 km. ontwikkeld, die ook in delen gefietst kan worden.

De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, de VVV en historische/ recreatieve instellingen.

 

De borden samen vormen, in combinatie met de fietsroute, een mooi stukje historische informatie waardoor fietsers en ook wandelaars in het kader van Leeuwarden/ Fryslân CH 2018, in het noorden van de nieuwe gemeente Leeuwarden de CULTUUR HISTORIE kunnen komen snuiven!

Hiernaast is Plaatselijk Belang Stiens (PBS) aangehaakt met een viertal borden van gelijke vormgeving als die van de states. Een drietal borden wordt geplaatst  nabij het nieuwe fietspad ‘Spoardyk’ in Stiens en nabij de voormalige spoorloodsen aan de Lutskedyk.

Het vierde bord wordt geplaatst bij de Grote of Sint Vituskerk te Stiens.

Het zijn allemaal borden waarop de historie van de verschillende objecten wordt beschreven.

 

Afbeelding van de Burmaniastate te Stiens, De state in c. 1723, naar een tekening van J. Stellingwerf

Lezing in maand van de geschiedenis door Hedman Bijlsma

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden en de bibliotheek, dit jaar tijdens de maand van de geschiedenis, een lezing.

Deze lezing zal verzorgd worden door de bekende deskundige op het gebied van schaatsen en ijsplezier, de heer Hedman Bijlsma.

De  lezig heeft de titel meegekregen van:

IJSVERMAAK IN STIENS EN OMGEVING DE LAATSTE 100 JAAR

 

Hedman Bijlsma uit Drachten verzorgt deze lezing over het verleden van het schaatsenrijden. Waar komt dat schaatsen eigenlijk vandaan en waarom hebben wij in dit land zo’n speciale band met ijs-en winterpret? Plaatjes van vroeger en nu. Van pake en beppe die ooit hun familie over ijs bezochten. Hij zal vooral ingaan op de provincie Friesland en op het ijsplezier van weleer in deze omgeving.

De spreker diverse boeken over de geschiedenis van het schaatsen, o.a. ‘Yn streken’ over twee eeuwen Friese schaatssport, Koning Thialf over 150 jaar Koninklijke IJsvereniging in Heerenveen. Ook leverde hij foto’s en informatie voor het jubileumboek 100 jaar ‘Koninklijke’ IJsclub Stiens. Dit boek zal op de avond van de lezing ook te koop zijn.

 

Deze lezing wordt gehouden in de SKALM te Stiens op 9 oktober 2017, om 20.00 uur, de toegang is zoals gewoonlijk GRATIS. (Alleen de koffie/ thee is voor eigen rekening).

Zet deze bijzondere lezing in uw agenda!

OPROEP

 

OPROEP

Heeft u historisch materiaal, zoals foto’s, boeken, dia’s, krantenknipsels en dergelijke over Leeuwarderadeel, dan kunt u dat bij ons, Documentatiestichting Leeuwarderadeel,  inleveren of laten scannen, zodat ook dat voor het nageslacht wordt behouden. Ook boeken over mensen of verenigingen in onze gemeente zijn een waardevolle aanwinst.

U kunt deze materialen schenken of in bruikleen geven.

Voor meer info : documentatiestichting@gmail.com

Prachtige Aquarel van Johannes Terpstra

Aquarel van Johannes Terpstra – Stiens: Sint Vitus

Nieuw: Verjaardagskalender

foto van Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Kalenders met historische foto’s Leeuwarderadeel
De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft, in het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan, een interessante verjaardagskalender uitgebracht, met historische foto’s van onderwerpen van alle dorpen binnen onze gemeente. Omdat het hier een verjaardagskalender betreft, kan deze kalender dus ‘duurzaam’ worden gebruikt en hoeft hij niet al na een jaar te worden weggedaan. Van alle dorpen zijn in de kalender twee oude foto’s opgenomen.

Wie belangstelling voor een dergelijke kalender heeft kan dit kenbaar maken door een mail met naam en adres te sturen, aan de Documentatiestichting Leeuwarderadeel (documentatiestichting@gmail.com).

Ter dekking van de kosten vragen we wel € 3,95 op de rekening van de stichting over te maken op rekeningnummer:
RABOBANK: NL20RABO0132532638 ten name van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

Leeuwarderadelers in beweging 1870-1914

Zondag 5 maart a.s.

Dennis Klooster vertelt over migratie in de gemeente Leeuwarderadeel in de periode 1870-1914, met specifieke aandacht voor de dorpen Huizum en Hijum.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1)
Aanvang: 14.00 uur
Organisatie: HCL. Toegang: gratis

Stoomcursus geschiedenis Leeuwarderadeel

Zondagmiddag 15 januari geeft Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar een stoomcursus in de Skalm te Stiens ter voorbereiding op Culturele Hoofdstad 2018. In deze cursus wordt op luchtige wijze aandacht besteed aan de pareltjes in de geschiedenis van Fryslân en de Gemeente Leeuwarderadeel.

In het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is komen er veel gasten naar Fryslân. Die gasten willen de rijke Friese geschiedenis van stad en platteland meemaken. Het kunnen cultuurtoeristen zijn, maar ook nazaten van Friese emigranten die op zoek zijn naar hun roots. Zijn de bewoners van Fryslân erop voorbereid om die mensen te ontvangen? En hun vragen te beantwoorden? Na het volgen van deze stoomcursus weten ze het zeker. Tijdens de cursus vertelt Tresoar onder andere een kort historisch verhaal, wordt er een filmpje uit het Fries Film Archief vertoond en is er een quiz over dorp en streek.

Meer informatie

De stoomcursus van Tresoar vindt plaats op zondag 15 januari van 15.00 – 17.30 uur in de Skalm te Stiens en is gratis toegankelijk.

Samenwerkingsschool ‘De Swirrel’ in Britsum geopend

BRITSUM – De jongste kinderen Joost Zoomers en Shannen openden woensdag 14 september j.l. met een grote sleutel de nieuwe school voor de kinderen van De Trije Doarpen.

Jelle Woudstra, als oudste leerling van de school onthulde samen met wethouder Cees Vos van de gemeente Leeuwarderadeel, Mark Vrolijk van Onderwijsgroep Fier en Jaap Jansma van CBO G2 het naambord waarbij de naam ‘De Swirrel’ tevoorschijn kwam.

 Swirrel: Door elkaar bewegen

Deze unieke naam is bedacht door een ouder van de school, Wia van der Meer – Numan.

Swirrel is geen Friese of Nederlandse naam, maar lijkt op het Engelse woord ‘Swirl’. Swirl betekent dwarrelen, kolken, warrelen, wervelen. De school wil niet stilstaan, maar op een positieve manier  in beweging zijn en blijven. Warrelen betekent door elkaar bewegen en dat is precies wat de voormalige drie basisscholen o.b.s ‘De Homeie’ te Britsum, o.b.s. ‘Oan’t Skipperspypke’ te Koarnjum en c.b.s ‘De Foarikker’ te Britsum gaan doen in de nieuwe school.

 

Bevolkingsregisters Leeuwarderadeel online

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert jaarlijks in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden en de bibliotheek, een lezing. Dit jaar sloot de lezing aan bij het landelijke thema ‘grenzen’. De lezing werd verzorgd door de bekende sociaal geograaf en historicus dr. Meindert Schroor.

In 2018 zal ook de gemeente Leeuwarderadeel tot de gemeente Leeuwarden gaan behoren, de grenzen van onze gemeente worden dan weer anders. In het verleden bestond onze gemeente, zoals bekend, uit drie trimdelen, in 1435 kwam het midden-trimdeel al geheel onder Leeuwarden en in 1944, onder Duits gezag, ook het zuider-trimdeel; in 2018 komen de drie trimdelen, door een gemeentelijke herindeling, weer bij elkaar, nu onder de naam ‘Leeuwarden’. Schroor ging in breder verband in op de historische ontwikkeling in Friesland en de ontwikkeling van de omgeving, met Leeuwarden als centraal punt in het bijzonder.


Voorafgaand aan de lezing werden door wethouder Visser de bevolkingsregisters van Leeuwarderadeel, online gebracht.

In 2008 bestond bij een aantal Friese gemeenten, de provincie en de archiefdiensten Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en het Streekarchief Noord-Oost Friesland de behoefte om de openbare registers van de Burgerlijke Stand te digitaliseren en via internet beschikbaar te stellen. In 2009 was de website AlleFriezen een feit en deze werd beheerd door een redactieraad. Inmiddels zijn van vrijwel alle Friese gemeenten de akten van de openbare Burgerlijke Stand gedigitaliseerd, gekoppeld aan de al bestaande indexen en beschikbaar gesteld op de website. De redactieraad vatte vervolgens het plan op om ook de bevolkingsregisters van de gemeenten te digitaliseren en te ontsluiten. Inmiddels werken ongeveer 750 vrijwilligers mee aan het invoeren van de gegevens uit de registers. (Oud)gemeenten als Idaarderadeel, Rauwerderhem, Vlieland, Leeuwarden etc. zijn inmiddels gereed.

Kort geleden is echter ook de laatste hand gelegd aan het digitaliseren en ontsluiten van de bevolkingsregisters van Leeuwarderadeel over de periode ca. 1850-1939. De coördinatie van dit project lag in handen van medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel in samenwerking met medewerkers van het Historisch Centrum Leeuwarden. Meer dan 200.000 records (personen) zijn ingevoerd. Zonder de inzet van vrijwilligers had dit nooit kunnen gerealiseerd kunnen worden.

De wethouder bedankte daarom de vrijwilligers dan ook hartelijk voor de inzet die zij getoond hebben. Dat ze dit niet voor niets hebben gedaan blijkt wel uit het enorme aantal bezoeken aan de website Allefriezen. Dagelijks kunnen meer dan 1000 bezoekers worden begroet, op jaarbasis bijna 400.000! Heugelijk is het daarom dat er ruim 200.000 records van Leeuwarderadeel beschikbaar gesteld konden worden. Dit werd gedaan door online te gaan te zoeken naar gegevens van één van Leeuwarderadeels beroemdste inwoners Pieter Jelles Troelstra, waarvan de akte en bijbehorende informatie dan ook snel was gevonden. De database is overigens ook te raadplegen via de website van het Historisch Centrum Leeuwarden.